Uznání dluhu vzor

Uznání dluhu

 

Dlužník: ..................................

 

 

tímto co do důvodů a výše uznává, že dluží

 

 

věřiteli: ...............................

 

z titulu nevrácení půjčky poskytnuté mu dne ....................... dle Smlouvy o půjčce

 

částku ..........................Kč (slovy: ................... korun českých) spolu s úrokem ve výši ................ % měsíčně a zavazuje, že tento dluh zaplatí nejpozději do .........................

 

Dlužník zároveň stvrzuje, že nemá vůči věřiteli žádné protinároky k započtení, ať již splatné či zatím nesplatné, které by mu byly ke dni tohoto uznání dluhu známé.

 

V ……. dne ...................................

 

            …………………………………

            dlužník

 

Uznání dluhu přijímám.

 

....................................

věřitel

Uznání dluhu - vzor ke stažení zdarma

UZNÁNÍ DLUHU

 Uzná-li, někdo, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. (§ 558 Občanského zákoníku)

Uznání dluhu musí mít písemnou formu. K tomu, aby bylo uznání dluhu platné, musí v něm být vyjádřen příslib dluh zaplatit a uvedena výše dluhu a důvod dluhu.

*** 

UZNÁNÍ DLUHU

Na základě smlouvy o půjčce jsem si dne 1. 3. 2013 od Oldřicha Krátkého, bytem Dlouhá 22, Praha 3 půjčila 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) s tím, že tuto částku vrátím nejpozději do 25.8.2013.

Do dnešního dne jsem však půjčenou částku nevrátila.

Uznávám tímto svůj dluh co důvodu i výše a zavazuji se jej zaplatit do 31. 11. 2013.

V Praze dne 15. 10. 2013

Petra Horká
nar. 12. 7. 1965
bytem Prostřední 22,
180 00 Praha 3

 

(podpis)
Petra Horká

 

Poznámky ke vzoru:


V případě důvodu dluhu stačí, je-li určen poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvodu dluhu obsažen.

U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Úprava uznání závazku v obchodních vztazích upravených Obchodním zákoníkem (§323) je odchylná od úpravy uznání dluhu v Občanském zákoníku (§ 588). V obchodních vztazích se právní úprava Občanského zákoníku nepoužije.