Oddlužení fyzických osob

Oddlužení fyzické osoby - nepodnikatelé

Pro téměř každou fyzickou osobu – nepodnikatele (v našem případě občana) existuje možnost, jak se oddlužit v případě, že už se dostal do svízelné situace a dluhy mu, jak se říká, přerostly přes hlavu. Úmyslně zde uvádíme téměř každou osobu, protože oddlužení není pro každého. Kdo má jen dluhy, nemá žádný větší majetek nebo odpovídající příjem, tak má problém těžší a ne vždy může požádat insolvenční soud o oddlužení. Pokud chceme a můžeme řešit svou situaci, ale netušíme jak anebo tušíme, ale nejsme si jistí, jestli naše úvaha o řešení dluhů je zcela správná, tak pokračujte čtením dalšího textu.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení fyzických osob – nepodnikatelů?

 1. Především si jako osoba musím ujasnit, že mám zájem svou finanční i osobní situaci řešit a jsem připraven se podrobit určitým zákonným procesům, bez kterých je oddlužení nemyslitelné. Musím tedy vědět, že mám dluhy po splatnosti delší než 30 dnů, které nejsem schopen pravidelně splácet anebo je platím s vypětím všech sil, takže mi nezbývají finanční prostředky na běžné živobytí, ještě nějak uhradím nájem a náklady na bydlení, ale už mi nezbývají finance na jídlo, zdravotní péči apod. v určité výši. Nebo mám plno exekucí z exekutorských úřadů a další mi hrozí, nebo mi chodí do schránky plno upomínek, kdy už si nejsem pořádně jistý, komu mám platit a co mám vlastně platit, nebo se objevují různé výzvy exekučních kanceláří, které nejsou exekutorskými úřady, ale tyto výzvy mi znepříjemňují život a jsem zcela dezorientován, jaké jsou vlastně nároky věřitelů a často také kdo je vlastně vůbec můj věřitel.
 2. Měl bych se rozhodnout, jestli bude pro mě výhodnější řešit své oddlužení prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem – to jsou dva způsoby řešení úpadku, které nelze kombinovat. Pokud si nejsem jistý, který způsob oddlužení je pro mě výhodnější, ponechám rozhodnutí na insolvenčním soudě. Nejlépe bude, když si uvedeme zjednodušené příklady obou forem oddlužení:
  1. Mám byt v osobním vlastnictví, automobil a chatu. Jsem sám, nemám manželku, dítě. Tržní cena (to je cena, za kterou by se daly tyto věci prodat) je celkem 1 600 000,- Kč. Můj současný příjem čistý (to je po všech odvodech) je 12 000,- Kč, přišel jsem o zaměstnání, které mi umožňovalo bez problému splácet hypotéky, a ještě mi zbyly finance pro osobní potřebu. Mám 3 věřitele – banky, které mají zastaveny můj majetek. Jedná se o tzv. zajištěné věřitele, kteří mají nárok na úhradu mých dluhů právě z těchto zástav. Můj celkový dluh je 1 900 000,- Kč (po odečtení toho, co jsem již zaplatil). Měsíčně bych měl platit bankám 18 000,- Kč, ale v novém zaměstnání mám pouze 12 000,- Kč čistého, takže na splátky nemám.V tomto případě by se oddlužení řešilo prodejem majetku, protože je pro věřitele výhodnější a navíc mají nárok na úhradu mých dluhů právě z těchto zástav. Mou povinností je uhradit nejméně 30% z celkového dluhu a ještě odměnu insolvenčního správce. Nebudu sice nemovitosti vlastnit, ale schválením oddlužení prodejem majetku vyřeším tyto dluhy a mohu zase po provedeném oddlužení fungovat jako nezadlužený občan. V tomto případě mi zůstane moje čistá mzda v plné výši, protože uhradím své dluhy prodejem majetku a insolvenční správce obdrží odměnu ve 2% z výnosu prodeje tohoto majetku, nejméně však 45 000,- Kč, a pokud je plátce DPH, tak plus 20% DPH (platí pro rok 2012). Rovněž musím počítat s výdaji, které insolvenční správce vynaloží na prodej mého majetku. Mezi tyto výdaje patří například cena za odhad mého majetku, výdaje spojené s inzercí, případně dražbou, výdaje za telefony insolvenčního správce, výdaje na cestovné apod. Zákon výši těchto výdajů omezuje, takže si správce nemůže naúčtovat, co ho napadne, ale přesně musí výdaje specifikovat.


   Druhá situace je mnohem častější.

  2. Nemám byt ani žádný větší majetek, mám nějaký nábytek, mobilní telefon, televizor, pračku, počítač, staré auto. Bydlím v podnájmu. Celková tržní hodnota mého majetku je 70 000,- Kč. Ovšem podařilo se mi „ nasekat“ dluhy celkem za 800 000,- Kč. Můj čistý příjem je 18 000,- Kč. Měsíční splátky jsou celkem ze spotřebitelských úvěrů, nebankovních půjček, kreditních karet, mobilních čísel 14 000,- Kč, něco platím v plné výši, protože mi věřitelé pořád volají nebo posílají maily, něco neplatím vůbec, střídám mobilní operátory, abych nemusel platit dluhy u jiných operátorů a tuším, že mě budou věřitelé žalovat, nebo už mě žalovali, ale protože preventivně nevybírám schránku, tak ani pořádně nevím, jaká je situace. Zásadně se vyhýbám obálkám se zeleným pruhem, protože mě lezou hodně na nervy a radši je hned vyhazuji do koše, abych nějak usnul. A samozřejmě uvažuji, že si něco půjčím, abych ty největší křiklouny zaplatil. Takovou situaci je možné řešit oddlužením formou splátkového kalendáře, pokud mám dostatečný příjem nebo důchod nebo mi někdo pomůže darem, když nemám svůj čistý příjem dostatečně vysoký. Musím si ale uvědomit, že v tomto případě mi zůstane k dispozici pouze tzv. nezabavitenlá částka, kterou mi bude můj zaměstnavatel vyplácet, ta je pro rok 2012 ve výši 8 762,- Kč pro jednotlivce, který nemá manželku, děti a celý zbytek nad tuto částku obdrží insolvenční správce, který za mě bude měsíčně ty dluhy platit. Insolvenční správce má nárok na odměnu a výdaje ve výši 900,- Kč a 20% DPH (platí pro rok 2012 a pokud je plátcem DPH) a je úplně jedno, jestli dlužím 800 000,- Kč nebo 100 000,- Kč a mám 2 věřitele nebo jich mám 12, odměna insolvenčního správce je v tomto případě stejná každý měsíc, protože splátkový kalendář se provádí měsíčně. 

   Když shrneme této případ, tak výsledek bude následující:
   1. Čistý příjem: 18 000,- Kč
   2. Nezabavitelná částka: 8 762,- Kč pro rok 2012
   3. Odměna insolvenčního správce: 1 080,- Kč (správce je plátcem DPH)
   4. Zůstává pro věřitele částka: 8 158,- Kč měsíčně
   5. Celkem za 60 měsíců (5 let oddlužení) bych měl uhradit: 489 480,- Kč, což je 61,18 %, takže jsem splnil podmínku, že nezajištěným věřitelům (ti, kteří nemají žádná zástavní práva) uhradím nejméně 30% jejich pohledávek, tedy mých dluhů.
  3. Výpočet je proveden na 1 měsíc:

Uvedené dva případy jsou pouze jedny z mnoha, které nastávají v praxi, je třeba si uvědomit, že každý případ se poněkud liší, někdo je sám, jiný má zase manželku a dítě nebo děti, takže je nezabavitelná částka vyšší, někdo je sám, ale platí výživné, které nelze krátit na 30%, ale hradí se po odměně insolvenčního správce v plné výši, čili je vždy nutné, aby byl jednotlivý případ posuzován individuálně.

Co se stane s neuhrazenými dluhy, když je splněno oddlužení buď formou prodeje majetku nebo formou plnění splátkového kalendáře?

Jelikož se jedná o sanační způsob řešení úpadku, tak jestliže já jako dlužník splním řádně a včas všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, může vydat insolvenční soud po slyšení mě, jako dlužníka, usnesení, ve kterém mě osvobodí od placení pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení, a to v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny. Z příkladu 2., který jsme uvedli vyplynulo, že jako dlužník jsem měl dluhy 800 000,-, uhradil jsem formou splátkového kalendáře 489 480,- Kč za 5 let nebo-li 60 měsíců, neuhradil jsem 310 520,- Kč. Budu osvobozen od placení částky 310 520,- Kč, ale toto osvobození se vztahuje i na věřitele, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili přihláškou pohledávky, což mohou ale nemusí. Pokud se takovýto věřitel nepřihlásí do mého insolvenčního řízení, přijde za mnou po pěti letech a bude po mě chtít uhradit můj dluh a jeho pohledávka vznikla před zahájením mého insolvenčního řízení, vytáhnu osvobození, případně mu zašlu kopii osvobození a napíši tomuto věřiteli, že jsem osvobozen a tedy nic hradit nebudu.

Co nesmím a mohu v insolvenčním řízení při schválení oddlužení?

Především musím vše řádně platit z nezabavitelné částky, to znamená nájem, elektrickou energii, plyn, vodu, mobil, nesmím v žádném případě dělat další dluhy, které by byly po splatnosti delší dobu než 30 dnů. Musím počítat s tím, že budu žít relativně skromně, ale bez stresů z neuhrazených dluhů.Musím o všech změnách informovat insolvenčního správce nebo insolvenční soud pokud se přestěhuji, tak musím neprodleně sdělit změnu adresy, pokud změním zaměstnavatele, tak to musím oznámit hned, pokud onemocním, musím informovat o tom, že jsem práce neschopen, pokud přijdu o práci ne vlastní vinou, ale z důvodu organizačních změn u mého zaměstnavatele nebo ze zdravotních důvodů, musím to insolvenčnímu správci neprodleně sdělit. Rovněž když se ožením nebo vdám, tak o tom musí insolvenční správce vědět, aby věděl, že se mi změní výše nezabavitelné částky z důvodu změny počtu vyživovaných osob, to platí i v případě narození prvního dítěte nebo dalšího dítěte, v případě rozvodu, změny výživného apod.. Vždy je nejlépe příslušný doklad, který potvrzuje nějakou změnu, ofotit a zaslat insolvenčnímu správci na jeho adresu anebo naskenovat a poslat dokument mailem. Pokud obdržím dědictví, dar, tak jsem povinen toto oznámit rovněž insolvenčnímu správci, protože se jedná o příjmy, které podléhají tzv. mimořádné splátce pro nezajištěné věřitele. Vždy k 15. lednu a 15. červenci musím zaslat insolvenčnímu soudu Zprávu dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, v této zprávě uvedu změny nebo jen zkonstatuji, že se nezměnilo nic, ale musím tyto zprávy vždy zpracovat a doručit vždy insolvenčmímu soudu. Zároveň jsem povinen zasílat insolvenčnímu správci své výplatní pásky případně přehled o svých příjmech za uplynulé období.

Co se stane, když neplním své povinnosti ve schváleném oddlužení?

Neplnění povinností ve schváleném oddlužení v žádném případě nedoporučujeme. Musíte si uvědomit, že jste dostali velkou šanci po splnění oddlužení žít jako normální člověk, a pokud svým vlastním zaviněním dopustíte, že neplníte povinnosti, může insolvenční soud schválené oddlužení zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. Prakticky to znamená, že jestliže Vám bylo schváleno oddlužení například splátkovým kalendářem 1. června 2011, vy jste porušili své povinnosti a dne 1. června 2012 by byl prohlášen konkurz, veškeré dluhy snížené o již zaplacené splátky mohou věřitelé vymáhat včetně příslušenství, to je úroků z prodlení, škod, apod., ZPĚTNĚ. Takže by začal celý kolotoč znovu.

Co když mám dostatečný příjem a oddlužení splátkovým kalendářem bude trvat například tři roky?

V tomto případě uhradíte 100% svých závazků a rovněž, i když jste uhradili 100% svých dluhů, požádáte o osvobození dlužníka. Nikdy nemůžete vědět, jestli se nějaký věřitel nezapomněl přihlásit, takže lepší je mít v ruce osvobození dlužníka, i když si myslíte, že žádné dluhy již Vás z minulosti nemohou překvapit. Tím pádem je Vaše oddlužení provedeno za 3 roky.

Může dojít k zániku nebo odejmutí osvobození dlužníka?

Ano, může. Podle § 417 insolvenčního zákona může dlužníkovi odejmout insolvenční soud osvobození dlužníka, pokud vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, nebo byl dlužník do 3 let od pravomocného osvobození odsouzen za úmyslný trestní čin anebo kdy poškodil věřitele. Takže na tato jednání je třeba dát si pozor.

Máte podobné problémy, jako jsme zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme rozbor Vašich dluhů, co Vás čeká a nemine, vysvětlíme Vám, jaké jsou Vaše povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude schváleno oddlužení, vysvětlíme Vám, co můžete čekat od insolvenčního soudu, insolvenčního správce, apod..Vyplňte kontaktní formulář a stručně popište problém, budeme Vás kontaktovat. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že se Vám spolupráce s námi vyplatí a opět budete klidněji žít.

autor: pomocoddluzit.cz