Možné problémy v oddlužení

Před podáním návrhu

V případě, že lze předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude menší než 30%, může být tato skutečnost řešena

1. darovací smlouvou

Darovací smlouva je uzavřena mezi dárcem a dlužníkem. Dárce se ve smlouvě zavazuje poskytovat dlužníkovi peněžité plnění v takové výši, aby hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, přesahovala 30%. Tato skutečnost může být darovací smlouvou řešena i v případě, že menší hodnota plnění než 30% je zjištěna až po podání návrhu.

2. písemným souhlasem věřitelů

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník doložit písemný souhlas věřitelů s tím, že věřitelé souhlasí s tím, že hodnota plnění, které věřitelé při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jejich pohledávky.

Po podání návrhu

V případě, že návrh na povolení oddlužení neobsahuje veškeré potřebné náležitosti, je nesrozumitelný, neurčitý nebo neobsahuje požadované přílohy, vyzve soud dlužníka k opravě. Lhůtu k provedení opravy určuje soud. Tato lhůta však nemůže být delší než 7 dní. V případě, že ve stanovené lhůtě není návrh opraven, soud návrh na povolení oddlužení odmítne.

Soud návrh na povolení oddlužení zamítne, pokud:

  • lze předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (v posledních 5 letech proběhlo jiné insolvenční řízení řešící úpadek dlužníka nebo podle výpisu z rejstříku trestů proběhlo v posledních 5 letech trestní řízení, které skončilo odsouzením pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy)
  • lze předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude menší než 30% (v případě, že dlužník nedoložil souhlas věřitelů s tím, že obdrží méně než 30%)
  • návrh podala osoba, o jejímž návrhu bylo již dříve rozhodnuto
  • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v řízení

Dlužník může vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět, dokud soud nerozhodne o schválení oddlužení. V případě, že dlužník vezme svůj návrh zpět, nemůže jej již podat znovu. V případě, že dlužník vezme svůj návrh zpět až poté, co soud rozhodl o schválení oddlužení, rozhodne soud, že zpětvzetí je neúčinné.

Při přezkumném jednání a schůzi věřitelů

Návrh na povolení oddlužení může být zamítnut v případě, že insolvenční správce nebo věřitelé v průběhu řízení upozorní skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu. Ze stejného důvodu soud oddlužení neschválí.

V průběhu oddlužení

Soud zruší oddlužení v případě, že:

  • dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného oddlužení
  • se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit
  • v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (byl-li k jeho vymožení nařízen výkon rozhodnutí či exekuce)
  • to navrhne dlužník

V případě, soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí, zamítne jej nebo oddlužení neschválí či zruší, rozhodne soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. Při řešení úpadku konkurzem je zpeněžen majetek dlužníka a dále je dlužníkovi z jeho příjmu stahována částka ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí či při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Ze zpeněžení majetku a ze mzdy dlužníka jsou uspokojeni věřitelé a konkurz je ukončen. Oproti oddlužení dlužníkovi po ukončení konkurzu jeho závazky zůstávají a věřitelé je mohou po dlužníkovi opět vymáhat.

Po osvobození od placení pohledávek

Osvobození od placení pohledávek se nedotýká peněžité trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníkovi uložena v trestním řízení a dále se nedotýká náhrad škod způsobených úmyslným porušením právní povinnosti.

Osvobození od placení pohledávek může soud odejmout na základě návrhu věřitele do 3 let od pravomocného přiznání osvobození v případě, že vyjde najevo dlužníkovo podvodné jednání nebo dlužník poskytl některému věřiteli zvláštní výhody. Dále osvobození zaniká v případě, že dlužník je do 3 let od pravomocného přiznání odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým ovlivnil schválení či provedení oddlužení nebo přiznání osvobození.

Zdroj: Navrhynaoddluzeni.cz