Konkurz

Konkurz je tedy likvidační forma řešení úpadku. Podstata konkurzu spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky přihlášených věřitelů uspokojovány zásadně poměrně z výnosů, které vzniknou zpeněžením majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

Způsob řešení úpadku konkurzem je tedy určen pro fyzické osoby – nepodnikatelé, kterým bylo zrušeno schválené oddlužení a nebo nebylo povoleno oddlužení a byl prohlášen konkurz, fyzické osoby – podnikatelé (OSVČ), právnické osoby - podnikatelé a právnické osoby -nepodnikatelé.

Důležité pro řešení úpadku konkurzem je skutečnost, že insolvenční návrh by měl podávat v prvé řadě dlužník, v tomto případě se jedná o dlužnický insolvenční návrh, ale tuto možnost má i věřitel, jedná se o tzv. věřitelský insolvenční návrh.

Samozřejmě musí být splněna jako u oddlužení podmínka, že dlužník má více jako jednoho věřitele (nejméně dva) a je prokázán úpadek dlužníka nebo hrozící úpadek dlužníka. Relativně jednodušší je situace u právnické osoby – podnikatele, protože zrušením konkurzu zpravidla zaniká právnická osoba výmazem z obchodního rejstříku, tedy přestane existovat, a věřitelé tak nemají v podstatě po kom dále své pohledávky vymáhat. Určitou „ výhodou“ je, že pohledávky, které nebyly plně uhrazeny z majetkové podstaty, se dají za určitých podmínek (tedy ne vždy) daňově uplatnit, tedy lze o tuto výši snížit základ daně. Záleží na charakteru těchto pohledávek.

Pro OSVČ je situace obtížnější, pokud bude řešen jeho úpadek konkurzem. Do majetkové podstaty totiž patří nejen majetek, který byl použit k podnikatelské činnosti, ale také majetek osobní. Například OSVČ jako podnikatel na IČ vlastní automobil,  halu k podnikání, stroje a zařízení, zásoby materiálu a zboží a vede podnikatelské účty u bank, tak všechen tento majetek patří do majetkové podstaty, což je logické, majetek sloužil k podnikání. Jako občan (rodné číslo) vlastní rodinný dům, chatu, motorku a má nějakou hotovost na svých soukromých účtech. I když tento majetek k podnikání nepoužívá a hradil jej ze svých příjmů po zdanění, i tento soukromý majetek patří do majetkové podstaty. Pokud je OSVČ ženatý nebo vdaná a rodinný dům a chata patří do společného jmění manželů (tzv. SJM), prohlášením konkurzu zaniká SJM a musí dojít k jeho vypořádání.  Nelze-li provést vypořádání SJM proto, že závazky OSVČ jsou vyšší, než je tento majetek v SJM, tak se vypořádání neprovádí a celý tento majetek se zahrne do majetkové podstaty. Nejlépe tuto situaci osvětlíme na příkladě ve dvou variantách:

  • Varianta: OSVČ je v úpadku, který se bude řešit konkurzem. Jako OSVČ má dluhy z podnikání ve výši 5 mil. Kč, majetek z podnikání (hala, stroje a zařízení, zásoby, finanční prostředky na účtech) je v celkové hodnotě 3, 5 mil. Kč, se svou manželkou vlastní rodinný dům za 4 mil. Kč, tedy jedná se o SJM. Do majetkové podstaty náleží beze zbytku majetek z podnikání ve výši 3,5 mil. Kč. Insolvenční správce provede vypořádání SJM, takže se dům prodá za 4 mil. Kč, IS si ponechá 2 mil. do majetkové podstaty a 2 mil. Kč předá manželce, protože dluhy  pokryje majetek za 3,5 mil. Kč z podnikání a 2 mil. z majetku manžela po vypořádání SJM.
  • Varianta: majetek bude stejný, jako v předcházející variantě, ale dluhy z podnikání budou 10 mil. Kč. V tomto případě IS nebude provádět vypořádání SJM, protože majetek z podnikání pokryje 3,5 mil. Kč dluhů, majetek ze SJM pokryje 4 mil. Kč dluhů, dluhy jsou celkem 10 mil. Kč, takže „chybí“ 2, 5 mil. Kč. V tomto případě manželka neobdrží od IS nic.

Jakmile je konkurz na OSVČ i fyzickou osobu – nepodnikatele zrušen, dluhy jako u oddlužení na základě osvobození nezanikají, nelze požadovat po insolvenčním soudu žádné osvobození, to insolvenční zákon v případě konkurzu neumožňuje a zbylé dluhy, které nebyly uhrazeny, mohou věřitelé požadovat dále po dlužníkovi. Pokud tedy bude fyzická osoba dříve podnikatel a fyzická osoba stále nepodnikatel pracovat, tak na zbylé jejich dluhy můžou být uvaleny exekuce, což v praxi znamená exekuce na mzdu, plat, účet, majetek, který obdrží osoba jako dar (věci movité, nemovité), prostě téměř na všechno. Dále je nutné si uvědomit, že pro fyzické osoby, které jsou v konkurzu,  neplatí ustanovení o nezabavitelné částce, takže záleží čistě na věřitelích a insolvenčním soudě, kolik ponechají dlužníkovi například z jeho mzdy na jeho existenci.

Ještě si vysvětlíme pojem zpeněžení majetkové podstaty, což znamená, že veškerý majetek, který do ní patří, převedeme na peníze, kdy v insolvenčním řízení můžeme zpeněžovat veřejnou dražbou, prodejem movitých a nemovitých věcí podle ustanovení občanského soudního řádu, anebo prodejem majetku mimo dražbu s tím, že se způsobem zpeněžení by měl souhlasit zástupce věřitelů nebo věřitelský výbor a insolvenční soud.

Ve většině případů by konkurz OSVČ byl řešen jako běžný konkurz nebo také jako nepatrný konkurz, konkurz FO-nepodnikatele by byl řešen jako nepatrný konkurz, kdy insolvenční řízení probíhá rychleji, ale musí být splněna jedna podmínka: dlužníkem je fyzická osoba – nepodnikatel (tedy v našem označení rodné číslo) nebo (určeno především pro OSVČ a malé právnické osoby) celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje 2 mil. Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.

Kdy poznám, že jsem v úpadku, který by měl být řešen konkurzem? Existuje formulář pro podání insolvenčního návrhu v tomto případě?

Pokud jsem OSVČ, většina dluhů pochází z podnikatelské činnosti a výhledově nemám možnost své dluhy sanovat formou reorganizace anebo jsem zaměstnán, již jako OSVČ nepodnikám, živnostenský list mám zrušený anebo pozastavený, ale většina mých dluhů pochází z podnikatelské činnosti, takže nemám možnost požádat o oddlužení. Jinak platí ustanovení o úpadku na Hlavní stránce. Ne, formulář neexistuje, insolvenční návrh dlužnický i věřitelský se sepisuje podle insolvenčního zákona a musí mít podstatné náležitosti včetně příloh, jinak jej insolvenční soud nepřijme, pokud jsou vady insolvečního návrhu podstatné. Podpis musí být vždy úředně ověřen (notář, místa Czech point na úřadech nebo vybraných poštách). Formulář existuje jedině pro oddlužení (Návrh na povolení oddlužení). V tomto případě je povinný. Pokud neosvědčíte, že máte dostatečnou hotovost na účtě nebo v pokladně, nebo problematický majetek, bude chtít insolvenční soud zálohu ve výši 50 tis. Kč.

Jiná firma mi dluží už 6 měsíců platby za faktury, které jsou delší dobu po splatnosti než 30 dnů, mohu podat insolvenční návrh věřitelský, hradí se nějaká záloha na náklady insolvenčního řízení?

Ano, můžete podat insolvenční návrh věřitelský, tento návrh se však obtížněji věřiteli sepisuje, protože nemá s největší pravděpodobností k dispozici dlužníkovo účetnictví. Při sepsání návrhu v případě, že budete navrhovat řešení dlužníkova úpadku konkurzem, musíte soudu prokázat, že se oprávněně domníváte, že Váš dlužník je v úpadku, to znamená označit minimálně dva další věřitele, kterým dlužník dluží rovněž po splatnosti 30 dnů a rovněž uvést, o jaké dlužníkovy závazky se u těchto dvou věřitelů jedná a v jaké výši. Pokud o těchto věřitelích víte, doporučuji, abyste všichni podali jeden insolvenční věřitelský návrh a tím bude bezpochyby prokázáno, že existuje více jak jeden věřitel a navíc se dělí náklady ve výši 50 000,- Kč mezi 3 účastníky. Nedílnou součástí insolvenčního návrhu je i přihláška pohledávky a ta už se podává dvojmo při podání insolvenčního návrhu na formuláři, přílohy (to znamená smlouvy, objednávky, faktury, předávací protokoly apod.) se rovněž musí podat dvakrát. Insolvenční návrh se podává 1x včetně příloh k tomuto návrhu a to u místně příslušného krajského soudu podle sídla dlužníka, například dlužník bude z Nového Jičína, místně příslušný je Krajský soud v Ostravě, dlužník bude z Prahy, místně příslušný soud je Městský soud v Praze. Jak vidíte, počet stejnopisů je v tomto případě velmi důležitý. Pokud byste podali přihlášku pohledávky pouze jednou nebo 2 x bez příloh, jedná se o vady podání.

Mám schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, ale už se mi nechce v něm pokračovat, můžu napsat na soud, že již nechci respektovat toto schválené oddlužení a budu si dluhy řešit po svém?

Samozřejmě máte právo požádat, aby soud schválené oddlužení zrušil, protože například neuspokojíte věřitele 30%. Musíte ovšem počítat s prohlášením konkurzu na Vaši osobu se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této části o konkurzu.

Soud v rozhodnutí o úpadku uvádí, že  můžeme své pohledávky přihlásit do 30 dnů. Co když lhůtu zmeškáme?

Zmeškání lhůty nelze prominout, v tom případě máte smůlu, ale nebudete účastníky insolvenčního řízení.

Soud rozhodl o úpadku právnické osoby-podnikatele, ale nenavrhl způsob jeho řešení, proč?

V případě, že soud rozhodne o úpadku právnické osoby-podnikatele, ale nenavrhne způsob řešení úpadku, tak je to hlavně z toho důvodu, že nemohl rozhodnout, zda se jedná o konkurz, nebo nepatrný konkurz, protože nebyl uveden obrat firmy, anebo soud požaduje po insolvenčním správci, aby zjistil majetkové poměry dlužníka a navrhl insolvenčnímu soudu, jakým způsobem by se měl úpadek řešit.

Pokud jste se dostali do podobných problémů a chcete je zodpovědně řešit, obraťte se s důvěrou na nás a vyplňte kontaktní formulář. Za projevenou důvěru předem děkujeme.

autor: pomocoddluzit.cz