Jak vyhlásit osobní bankrot

Zahájení řízení

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze sám dlužník. Příslušné formuláře návrhu na zahájení insolvenčního řízení a návrh na povolení oddlužení, včetně všech požadovaných příloh, se podávají v tištěné, nebo elektronické formě na příslušný krajský soud do jehož působnosti spadáte podle místa Vašeho trvalého bydliště. Je třeba počítat s náklady na insolvenční řízení, na něž může v krajním případě požadovat soud zálohu až 50 tisíc korun.

Rozhodnutí soudu

Soud rozhoduje ve lhůtě 15-ti dnů, přičemž do sedmi dnů může vyžadovat po dlužníkovi doplňující podklady. Pokud soud rozhodne o úpadku, je dlužník zapsán do insolvenčního rejstříku. Z rejstříku může být osoba vyřazena nejdříve čtyři roky po uhrazení všech pohledávek ve stanovené výši. Do té doby není šance získat nový úvěr v jakékoliv podobě.

Pokud dlužník splňuje podmínky úpadku a je schopen v průběhu pěti let svým nezajištěným věřitelům uhradit minimálně 30% jejich pohledávek, rozhodne v insolvenčním řízení obvykle soud o "oddlužení". Jeho horší alternativou je konkurz, ve kterém je prakticky rozprodán majetek dlužníka.

Způsoby oddlužení upravené zákonem jsou dva. Zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře. Záleží na tom, zda-li jste v návrhu uvedli řešení Vaší situace.

Zpeněžení majetkové podstaty

Prodej majetku dlužníka a z následného výnosu dojde k uspokojení věřitelů. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí prodej majetku, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud povolí oddlužení (do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení).

Oddlužení formou splátkového kalendáře

V případě oddlužení formou splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet věřitelům, jejichž pohledávky nejsou zajištěny, částku ve výši, v jaké by byly uspokojeny v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuci přednostní pohledávky, a to v poměru podle výše jejich pohledávek (způsob je určen v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení návrhu na povolení oddlužení. Věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny (zástavním právem, zajišťovacím převodem práva apod.) se uspokojují z výtěžku dosaženého zpeněžením zajištění (prodej nemovitostí, věcí movitých atd.).