Insolvence

V současné době existuje hodně občanů i firem, kteří se dostali do finančních potíží, to znamená, že mají problém splácet své dluhy.

České právo umožňuje občanům a firmám, aby tuto situaci řešili podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je v praxi označován jako insolvenční zákon nebo také zákon o bankrotu. Úpadek už existoval před naším letopočtem. V českých zemích se vyskytoval již od středověku. Opětovný přechod k tržnímu hospodářství si vyžádal i úpravu řešení úpadku, jednalo se o zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkurzu a vyrovnání, který vykazoval značné nedostatky, protože nereagoval na moderní vývojové trendy, a to zejména tím, že upřednostňoval likvidační způsob řešení finančních potíží před sanačními nebo-li nelikvidačními. Zároveň se nehodil pro úpadky fyzických osob nepodnikatelů, tedy občanů, kteří pracují jako zaměstnanci, nebo pobírají různé formy důchodů, pravidelné příspěvky, přídavky, stipendia apod.. Navíc zde byl časový problém, úpadková řízení obecně trvala dlouho. Nový zákon č. 182/2006 Sb. určuje poměrně přesně harmonogram, tedy průběh insolvenčního řízení jak pro podnikatele, tak nepodnikatele-především fyzické osoby.

Jak můžeme stručně charakterizovat insolvenční řízení?

 1. Probíhá před soudem a označujeme toto řízení jako insolvenční řízení.
 2. Co je důležité, tak je zcela vyloučeno použití různých prostředků k běžnému vymáhání peněžitých pohledávek, to znamená, že když má fyzická osoba-nepodnikatel, větší množství exekucí, tak pokud je této fyzické osobě povoleno oddlužení, exekuce, které probíhají, se zastavují a nové již nesmí být nařízeny.
 3. Rovné podmínky pro věřitele. Věřitelé se rozdělují do několika skupin zejména podle toho, jestli mají pohledávky zajištěné zástavním právem nebo nemají.
 4. Obecná povaha insolvenčního řízení – úprava se použije bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu – nepodnikatele, tedy občana nebo právnickou osobu – podnikatele nebo fyzickou osobu – podnikatele, která je označována obecně jako OSVČ.
 5. Insolvenční řízení je součástí civilního procesu, kdy zde tvoří samostatný procesní druh, který se vyznačuje řadou specifik.
 6. Veškeré informace o probíhajícím insolvenčním řízení jsou veřejně dostupné na insolvenčním rejstříku, ale proti stresu z dluhů, které jsou vymáhány různými firmami nebo exekutorskými úřady, je to ten nejmenší problém.

Jak poznám, že jsem v úpadku?

V podstatě známe dvě formy úpadku.

1. Platební neschopnost
Nejsme schopni platit ve stanovené době závazky více věřitelům, jde o skutečnou nemožnost, ne o vyhýbání se placení, ale nemáme hotové finance, abychom všem věřitelům platili všechny své dluhy. Důležitý je i časový faktor, mělo by se jednat o dobu delší než 30 dnů po splatnosti buď všech našich dluhů nebo jen některých, které neplatíme třeba proto, protože nás naši věřitelé prostě neupomínají. Pokud již máme všechny naše dluhy po lhůtě splatnosti delší než třicet dnů, tak bychom měli situaci řešit.

2. Předlužení
Je další forma řešení úpadku. Vyskytuje se pouze u podnikatelů jak společností s.r.o., a.s., v.o.s tak OSVČ a rovněž u společností v likvidaci. Předlužení znamená, že dlužník má splatné závazky vůči věřitelům, ale tyto jsou vyšší než dlužníkův majetek. Pojem majetek znamená, že se sečte reálná hodnota pozemků, budov, strojů, zásob, pohledávek a peněz a od těchto Aktiv se odečtou závazky. Jestliže jsou aktiva vyšší než závazky, tak se nejedná o předlužení, ale v případě, že jsou aktiva menší než závazky, tak už se jedná o předlužení, což znamená, že kdyby chtěl dlužník zaplatit všem věřitelům najednou a prodal by kromě peněz všechna další aktiva, tak mu výtěžek z prodeje těchto aktiv a jeho hotovost nestačí na pokrytí závazků. Do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti – tj. k majetku, který fakticky existuje, se přičítají i hodnoty reálně očekávané, ale musí být smluvně nebo jinak právně podloženy. Za předlužení není považován pomíjivý, přechodný stav, to znamená, že teď momentálně je hodnota mého majetku nízká, ale výhledově bude vyšší než závazky.

Pro obě formy je důležitá podmínka, a to je společná existence více věřitelů. To v praxi znamená, že nikdy nemůže jít o úpadek, jestliže dlužník má pouze jednoho věřitele, vždy musí mít minimálně dva!!! I kdyby byla dlužníkova situace hrozná a měl jednoho věřitele, tento věřitel se musí domáhat svého práva jinak než u insolvenčního soudu.

Insolvenční zákon zná i pojem „hrozící úpadek“, kdy dlužník sice ještě nějak splácí své závazky, ale s ohledem ke všem okolnostem lze předpokládat, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých závazků, protože si například vzal další úvěr nebo leasing a když k původním splátkám přibudou další, tak už nebude moci splácet všechny závazky v plné výši.

Za způsoby řešení úpadku lze podle insolvenčního zákona považovat:

1. likvidační řešení
Dlužník je obecně z hlediska budoucnosti prakticky vyřazen z ekonomických aktivit. Je nutné velmi přesně rozlišovat, zda se jedná o podnikatele – právnickou osobu (s.r.o., a.s.,), podnikatele – fyzickou osobu (OSVČ ) a nepodnikatele – občana nebo právnickou osobu (třeba nadaci). 
Za likvidační řešení považujeme konkurz (nepatrný konkurz) a zvláštní způsoby řešení úpadku, které připadají v úvahu pro řešení úpadku třeba bank a pojišťoven apod.. 
Bližší informace v oddíle Konkurz.

2. sanační řešení
Sanační řešení je pro dlužníka, pokud jde provést, příjemnější. V úpadku jsou umožněny další aktivity dlužníka, které mohou vést k překonání krize tím, že se dlužník „ pod ochranou insolvenčního soudu“ aktivně podílí na splácení svých dluhů zejména svou ekonomickou činností a toto špatné období v určitém časovém období přežije. Sanační řešení umožňuje

 1. Reorganizace
  - pro velké podnikatele i menší podnikatele. Reorganizace umožňuje dlouhodobé splácení při provozu dlužníkova podniku, který je provozován podle schváleného reorganizačního plánu a pod kontrolou insolvenčního soudu a insolvenčního správce.
   
 2. Oddlužení
  - Které je určeno zejména pro fyzické osoby – nepodnikatele, kteří své dluhy mají zejména z různých spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, půjček od nebankovních institucí, případně z půjček od občanů.
  Bližší informace naleznete v oddíle Oddlužení.