!!! 3 Nejlepší TOP půjčky na českém trhu:

 

ZAPLO půjčka - doporučuje Láďa Hruška (znáte z TV!):

 

CREDITON půjčka - půjčí (skoro) každému!

 

Půjčka 7 - peníze do 15 minut na Vašem účtu!!

 

Insolvence

Dne 1. ledna 2008 vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho způsobech řešení, takzvaný insolvenční zákon. Tento zákon dává novou velkou možnost řešení problémů všem dlužníkům, tak i věřitelům.

 

Tento insolvenční zákon upravuje

 • oddlužení dlužníka
 • řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů

Úpadek

 • Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“).
 • Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze- li zřetel ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.
 • Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Způsoby řešení úpadku dlužníka

Insolvenční zákon oproti předešlému konkursnímu zákonu rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. U dlužníků-podnikatelů je stále jedním z možných řešení konkurs, nově mohou využít reorganizaci. U dlužníků-nepodnikatelů je to oddlužení.

Konkurs

Konkurs je zvláštním způsobem insolventního řízení vedle oddlužení. Následky konkursu jsou pro dlužníka mnohem tvrdší, než následky oddlužení. V rámci konkursu je prodán bez omezení veškerý majetek dlužníka. Do konkursu jsou zahrnuty veškeré úspory dlužníka. Nejpodstatnějším rozdílem je to, že v případě, kdy v rámci konkursu nedojde k úplnému uspokojení pohledávek věřitelů, pak na rozdíl od oddlužení, ve kterém je dlužník od placení zbytku svých dluhů osvobozen (v případě, že o tomto k návrhu dlužníka soud rozhodne), v konkursu za své dluhy dlužník odpovídá až do jejich zaplacení. Tedy stejně jako v exekuci mohou být tyto dluhy po dlužníkovi vymáhány až do smrti. Dále platí, na rozdíl od oddlužení, že všechny nesplatné dluhy dlužníka se stávají splatné. Tedy i v případě hypotečního úvěru, jehož splatnost se pohybuje ve lhůtě 20-30 let se stanou všechny i budoucí splátky splatné. Pokud bude konkurs zrušen pro aktuální nedostatek majetku dlužníka, pak v budoucnu, bez ohledu na zrušení konkursu, budou věřitelé oprávněni se dále domáhat zbytku svých pohledávek, které nebudou v konkursu uhrazeny.

Reorganizace

Reorganizace je určena zejména pro velké dlužníky- podnikatele, jejichž roční obrat činí minimálně 100 mil. Kč nebo mají-li více než 100 zaměstnanců. Reorganizace je dále určena pro ostatní dlužníky-podnikatele, kteří se na reorganizaci dohodnou se svými věřiteli = tzv. předbalená reorganizace, u které nezáleží na ročním obratu nebo počtu zaměstnanců, ale na tom, zda je skutečně co reorganizovat. Dlužníci v procesu reorganizace musí být schopni za určitých podmínek dále pokračovat v podnikání. Základním principem reorganizace je dosažení vyššího uspokojení oproti konkursu za současného zachování podniku dlužníka.

Oddlužení

Oddlužení je podle insolvenčního zákona určeno pro dlužníky- nepodnikatele, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách uhradit alespoň 30% jejich pohledávek po dobu 5 let. Možnost oddlužit poskytuje dlužníkovi dostat druhou šanci, kdy po uhrazení alespoň 30% svých dluhů (možno i méně, ale věřitelé musí s tím souhlasit) je dlužník osvobozen od placení zbytku dluhů. Dlužník musí ovšem splnit přísné podmínky a nesmí se jednat o nepoctivý záměr. Insolvenční soud může stanovit jinou výši měsíčních splátek. Pokud bude dlužník schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50% jejich pohledávek, je možné se s věřiteli dohodnout jinak. Tento způsob oddlužení není určen pro řešení podnikatelských dluhů. Dále se posuzuje nejen to, zda je dlužník v době podání návrhu na povolení oddlužení nepodnikatel, ale také povaha jeho dluhů.

Insolvenční řízení spočívá v dodržování zásad

 • insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů
 • nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele, nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení, omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce
 • věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti
 • věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon

Insolvenčního zákona nelze využít, jde-li o

 • stát
 • Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky
 • Českou národní banku
 • Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 • územní samosprávný celek
 • Fond pojištění vkladů
 • právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek 2) před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil
 • veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona
 • veřejnou vysokou školu, nebo
 • finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence nebo povolení podle zvláštních právních předpisů, upravujících její činnost
 • zdravotní pojišťovnu zřízenou podle zvláštního právního předpisu 3), po dobu, po kterou je nositelem povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění
 • politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního předpisu