Insolvence fyzických osob

Základní pojmy a pravidla pro využití insolvenčního zákona:

1. Insolvenční řízení - jde o soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.

2. V úpadku jste když máte - dluhy u více věřitelů - a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti - a tyto závazky nejste schopni plnit

3. Kdo má možnost využít oddlužení a co musí pro oddlužení udělat

a) dlužník, který není podnikatelem, je zaměstnaný (tedy má pravidelný příjem) nebo má důchod

b) dlužník, který doloží řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.)

c) dlužník, který prokáže svůj poctivý záměr na uspokojení pohledávek věřitelům v co nejvyšší míře

d) dlužník, který prokáže ekonomickou reálnost plánu oddlužení, kdy musí věřitelé dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek) 

e) dlužník, který projde u soudu úspěšně testem

f) dlužník, kterému soud oddlužení povolí

g) dlužník, o kterém nezajištění věřitelé hlasováním rozhodnou, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům své příjmy při zachování životního minima

4. Elektronický insolvenční rejstřík
Jde o rejstřík, ve kterém jsou v něm uvedeny všechny informace o Vašem insolvenčním řízení - kam a kdy se máte dostavit k jednání, stav průběhu insolvenčního řízení, slouží k doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností

5. Zahájení insolvenčního řízení - nemusí znamenat, že soud rozhodne, že jste v úpadku.
Osobní bankrot se zahajuje na návrh dlužníka. Dokládáte informace o svých dluzích, dále o svém majetku a hlavně o svém poctivém zájmu poctivě a čestně se dluhů zbavit v rámci insolvenčního řízení s podmínkou úhrady minimálně 30% dluhů. Při vyhlášení osobního bankrotu je vhodné spolupracovat s odborníky na danou problematiku a aktivně spolupracovat se soudem.

6. Oddlužení (tzv. osobní bankrot nebo insolvence) je šance pro poctivého dlužníka, jak definitivně vyřešit finanční problémy a zastavit exekuce. Po dobu 5-ti let máte určeného správce, který kontroluje Vaše příjmy, ponechává Vám a Vaší rodině minimum k životu a zbylé finanční prostředky slouží k uspokojení potřeb Vašich věřitelů. S oddlužením musí souhlasit Váš manžel. 

7. Důležité: Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (nebo alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům své příjmy při zachování životního minima.  Částka životního minima je u každého dlužníka jiná, neboť záleží například na počtu vyživovaných osob.  Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů.