Průběh exekuce nemovitosti

Obecně exekuce může probíhat pouze na základě platného usnesení o nařízení exekuce, který vydá příslušný soud dle povinného (dlužníka). V tomto usnesení je uveden exekutor, který je oprávněn vydávat exekuční příkazy, tedy i exekuční příkaz na prodej nemovitosti.

Exekuční příkaz na prodej nemovitosti se zasílá povinnému, oprávněnému a katastrálnímu úřadu. Exekutor tento příkaz vydá, i pokud usnesení o nařízení exekuce ještě nenabylo právní moci. Jedná se o tzv. předběžné opatření, které zaručuje neprodejnost daného nemovitého majetku. Až soud vyznačí doložku právní moci a tu zašle na pověřený exekutorský úřad, je možné provést samotný prodej nemovitosti na základě exekučního příkazu, vlastní dražbu. Pokud by povinný nebo oprávněný (což je velice nepravděpodobné) podal opravný prostředek (odvolání) proti usnesení, nadřízení soud o něm rozhodne. Buď potvrdí původní usnesení, nebo jej pozmění či jej dokonce může zrušit. V případě zrušení usnesení o nařízení exekuce je exekutor povinen neprodleně zaslat katastrálnímu úřadu oznámení o ukončení exekuce z důvodu zrušení usnesení.

V některých případech se oznámení o ukončení exekuce musí zasílat na dva katastrální úřady. Jedná se o situaci, kdy dlužník (povinný) má nemovitý majetek v obvodu jiného soudu než toho, který vydal usnesení. Soud, který je místně příslušný pro vydání usnesení o nařízení exekuce, ve většině případech je spojen s trvalým bydlištěm povinného. V praxi to znamená, že pokud dlužník bydlí v Klatovech, je místně příslušný Okresní soud v Klatovech, jenž vydá usnesení. Ovšem pokud vlastní povinný nemovitost ve Starém Plzenci, exekutor zasílá exekuční příkaz na Katastrální úřad Plzeň-jih.

Oznámení se musí zaslat jak na Katastrální úřad v Klatovech, tak na Katastrální úřad Plzeň-jih. V Klatovech totiž evidují usnesení soudu, a naproti tomu na Plzni-jihu zase exekuční příkaz. Pokud by se ukončení zaslalo pouze na jeden z těchto úřadu, nebyla by nemovitost „odblokována“ dostatečně a stále by na ní vázlo omezení k převodu vlastnických práv.