Kdo může exekuovat nemovitost?

Exekuce nemovitosti je specifický právní akt. Prodat nemovitost může exekutor uvedený v zákoně č. 120/2001 Sb., exekučním řádu, soud nebo finanční úřad. Poslední dva z jmenovaných jsou státní instituce, které mají toto oprávnění.

Soudní exekutor dle exekučního řádu není státní orgán, jak si může na první pohled laik myslet. Jedná se o fyzickou osobu, která získala pověření státu vést exekutorský úřad. Exekutor má propůjčená razítka se státním znakem, které musí být uvedeny na každém exekuční příkazu jím vydaném. V podstatě a zjednodušeně řečeno, exekutor je člověk podnikající, má vlastní IČ a pravomoci „propůjčené“ státem.

Soudní exekutor musí být členem Exekutorské komory, která má sídlo v Brně. Této komoře je také odpovědný za svůj výkon a případné chyby svého úřadu.

Výkon exekutora se neváže na oblast, ve které náleží, nebo která je uvedena v názvu exekutorského úřadu. Například pokud dlužník (povinný) vlastní nemovitost v Plzni a jeho trvalým bydlištěm je taktéž Plzeň, neznamená to, že automaticky provede dražbu nemovitosti Exekutorský úřad Plzeň-město. V tomto případě se systém liší od systému notářských kanceláří. Věřitel si vybírá jakéhokoliv exekutora uzná za vhodného, takže není výjimkou, když povinný má trvalé bydliště nebo nemovitost v Plzni a exekutor má sídlo třeba v Ústí nad Labem.

Exekuci může provést taktéž finanční úřad a to ten, u kterého pohledávka vznikla. Soud je rovněž oprávněn dražit nemovitosti. Tyto orgány mají povinnost stanovit vyvolávací cenu dražby v částce 3/4 ceny nemovitosti, jenž je stanovena ve vypracovaném znaleckém posudku.

V každém případě je povinnost kteréhokoliv z exekutorů zaslat povinnému vyrozumění o nařízení dražby. A tento dlužník má možnost do data dražby dluh uhradit, a tím pádem je dražební jednání zmařeno důsledkem uhrazení exekuce.