Dražba nemovitosti - výsledek exekuce

Dražba nemovitosti je výsledek exekuce na prodej nemovitosti. Musí jí předcházet blokace nemovitosti na katastru nemovitosti, tzn. že katastrální úřad na list vlastnictví dlužníka zapíše usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz na prodej nemovitosti, který vydává exekutorský úřad. O tom je samozřejmě vlastník nemovitosti vyrozuměn. Pokud se nemovitý majetek nachází ve společném jmění manželů, je zablokován nerozdílně a draží se jako jeden podíl. Jestliže ovšem je dlužník pouze vlastníkem určitého podílu, do dražby může jít pouze tento konkrétní podíl.

Až usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci a soud vyznačí doložku, kterou zašle danému exekutorskému úřadu, ustanoví exekutor znalce, který vytvoří znalecký posudek na budoucí předmět dražby. O ustanovení znalce je povinný informován.

Dalším krokem je vydání dražební vyhlášky, která musí být podle zákona všem přístupná. Většina exekutorů ji má vyvěšenou na svých internetových stránkách, ale povinností je ji mít uveřejněnou na úřední desce exekutorského úřadu, ke které musí mít veřejnost přístup.

V dražební vyhlášce se uvede datum, předmět a místo konání dražby. Znalecký posudek musí být přístupný k nahlédnutí. Do dražby se mohou přihlásit další věřitelé, které exekutorský úřad provádějící dražbu nevede jako oprávněného, a to prostřednictvím přihlášky pohledávky do dražby.

Dražitelé musí do určitého data uvedeného v dražební vyhlášce zaslat jistotu, částku, která je opravňuje být přítomen na dražbě. Když dražitel nevydraží nemovitost, tato částka se mu neprodleně vrátí, ve většině případech na číslo účtu, které uvede na listině dražitelů. Pokud vydraží, tato částka se odečítá od nejvyššího podání, které učinil.

Po dražbě se zasílá návrh soudu, aby rozhodnul, jaké částky, kterým věřitelům budou přisouzeny. Až po nabytí tohoto usnesení soudu, exekutorský úřad rozesílá konkrétní částky, do té doby je povinen nejvyšší podání u sebe deponovat.